Przejdź do komentarzy

Gmina Nowa Sól wypięknieje z unijnym wsparciem

obrazek
 
Miłośnicy wypraw rowerowych robili sobie dotąd postoje w Lipinach przy popadającym w ruinę dawnym dworcu kolejowym. To się zmieni! Budynkowi dworca zostanie przywrócony dawny blask. I nie tylko temu obiektowi, bowiem dzięki unijnemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wypięknienie wiele miejsc w gminie wiejskiej Nowa Sól. Takie jest założenie projektu: „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól”.

Rewitalizacja przybierze imponujące rozmiary

- Bardzo się cieszymy, że podpiszemy dzisiaj kolejną umowę, która powoduje, że wartość tego projektu osiąga już 16 mln złotych, a dofinansowanie – prawie 12 mln. To prawdopodobnie jeden z największych, o ile nie największy, w ostatnich latach projekt realizowany w gminie wiejskiej Nowa Sól – podkreślał w czwartek, 12 stycznia 2023 r. członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, stojąc przed dawnym dworcem w Lipinach wraz z przedstawicielkami władz gminy Nowa Sól, radnymi wojewódzkimi, dyrekcją Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. - Słońce wyszło dzisiaj tak trochę symbolicznie, bo takim słońcem, szansą i nadzieją dla całej wspólnoty samorządowej jest ten projekt. Ta rewitalizacja przybierze naprawdę imponujące rozmiary. Takie miejsca jak to, przed którym stoimy, rzeczywiście odzyskają dawny urok, przywrócona będzie im funkcja publiczna, społeczna. W ramach całego tego działania, które pozwoliło nam wybudować kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych, pojawią się obiekty, które będą mogły pełnić funkcje edukacyjne, będą placówkami promującymi przyrodę i turystykę naszego regionu, uwypuklającymi szczególne wartości w takich gminach jak gmina wiejska Nowa Sól.

Marcin Jabłoński zwrócił uwagę, że ten ambitny, śmiały projekt jest realizowany dzięki determinacji wójt gminy Nowa Sól i lokalnego samorządu. - Trzeba było mieć wyobraźnię i śmiałe marzenia o tym, jak gmina może wyglądać i funkcjonować. I świadomość, że ludzie potrzebują nie tylko materii, która wydaje się bardzo ciężka i poważna, ale też zasługują na to, by móc wypoczywać w cywilizowanych warunkach, korzystać z walorów przyrody i robić to wszystko w sposób, który pozwala im nabierać siły, żyć zdrowo w środowisku, o które dbamy – powiedział M. Jabłoński. - Te wszystkie działania powodują też, że środowisko naturalne w naszym regionie jest utrzymywane na wysokim poziomie. Dbamy o to, chcemy, żeby województwo lubuskie było rozpoznawalne jako region przykładający dużą wagę do ochrony środowiska, do tego wszystkiego, co wiąże się z przeciwdziałaniem niekorzystnym zmianom klimatu.

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali ten projekt: od dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Marka Kamińskiego, wicedyrektora Daniela Roguskiego i oczywiście będących aktywnymi uczestnikami tego procesu radnym sejmiku województwa: Grzegorzowi Potędze i Małgorzacie Paluch-Słowińskiej, którzy byli aktywni, jeśli chodzi o to, żeby przekonać tych wszystkich, którzy współdecydują o przyznawaniu środków – wymienił Marcin Jabłoński. - Jest mało czasu, mam nadzieję, że podobnie jak szczęście dopisywało pani wójt przy ubieganiu się o te środki, szczęśliwa ręka spowoduje, że wykonawcy staną na rzęsach i zrealizują ten projekt tak, abyśmy mogli go szczęśliwie rozliczyć, bo przecież już zaraz rozpoczynamy nową perspektywę.

obrazek

Rewitalizacja dawnych dworców i poczty, ale też parków i plaży

- To naprawdę ogromne dofinansowanie, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne na nasze projekty – nie kryła radości wójt gminy Nowa Sól Izabela Bojko. - To kontynuacja naszego działania, które było zakończone w ubiegłej kadencji, bowiem zrewitalizowaliśmy cztery parki na terenie gminy wiejskiej Nowa Sól. Ten projekt zakłada zrewitalizowanie siedmiu dużych projektów. Tutaj, gdzie się znajdujemy, w miejscowości Lipiny, znajduje się nieczynny dworzec kolejowy. Będzie on poddany rewitalizacji, podobnie jak dworzec Rudno-Ciepielów, górka przy kościele św. Katarzyny w Lubięcinie, nieczynna poczta przy muszli koncertowej w Lubięcinie, piękna plaża w Chełmku tuż za ośrodkiem zdrowia, przepiękny park w Ciepielowie i maleńki parczek w miejscowości Kiełcz.

- Odwiedza nas masa turystów, nie tylko z gminy wiejskiej, przyjeżdżają z całego województwa lubuskiego, podziwiają. W sposób naturalny to miejsce będzie cieszyć się mianem miejsca wypoczynku, zwiedzania, bo mamy zapowiedzianych naprawdę wiele atrakcji – dodała wójt Izabela Bojko. - Teraz naszą rolą jest zrealizowanie tego zadania od „a” do „z”. Czas mamy krótki, tak naprawdę pół roku na realizację tych siedmiu przedsięwzięć.

- Liczę, że kwoty po przetargach będą dla nas zadowalające, a nie przerażające. Myślę, że nie będzie takiego zadania, którego nie zrealizujemy, dopniemy wszystko - zadeklarowała skarbnik gminy Nowa Sól Justyna Antecka-Klimek.

Projekt ważny dla zielonego regionu

- Projekt ten jest ważny dla województwa lubuskiego. Promuje on walory turystyczne i przyrodnicze, co wpisuje się w ekologię szeroko pojętą – podkreśliła radna województwa lubuskiego Małgorzata Paluch-Słowińska. - Wyremontowane obiekty zyskają nowe życie, co jest ważne dla naszego zielonego województwa. Życzę pani wójt i współpracownikom pomyślnej realizacji i dobrych fachowców.  

Spotkajmy się na rowerach

- To projekt, który wybiega swoimi ramami poza to, z czym mamy do czynienia zazwyczaj przy projektach europejskich, które są raczej punktowe – radny województwa lubuskiego Grzegorz Potęga zwrócił uwagę na to, że inwestycje realizowane w gminie Nowa Sól w ramach projektu zdają się okalać miasto. - Dobrze się stało, że zarówno po zachodniej jak i wschodniej stronie pojawią się inwestycje, które będą wzmacniały potencjał tych miejscowości, które są tutaj zlokalizowane, dzięki czemu będą realnie podnosiły poziom życia mieszkańców gminy.

Radny Potęga podkreślił też, że dzięki projektowi znakomicie rozwija się idea ścieżki rowerowej, bo właśnie wyremontowane dworce – jak w Lipinach - będą podnosiły atrakcyjność rowerowego traktu. - Turystyka rowerowa rozwija się świetnie. My również przekazujemy środki na to, aby ścieżki powstawały też w innych powiatach. Życzę udanej realizacji. Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś na rowerach.

Szczegóły projektu „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól”

Beneficjent: Gmina Nowa Sól

Całkowita wartość Projektu: 15 702 024,55 PLN

Wartość dofinansowania: 11 943 834,51 PLN

obrazek

Opis projektu:

  • Przedmiotem niniejszego projektu jest przedsięwzięcie oparte na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych. Projekt dotyczy zagospodarowania terenów siedlisk naturalnych (Jodłów), dawnych parków (Lubieszów, Nowe Żabno) i użytków zielonych (Lubięcin) z najwyższym poszanowaniem lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym gatunków rodzimych. Dodatkowo, dotyczy zagospodarowania „górki” w Lubięcinie oraz przebudowy „starej poczty”, a także zagospodarowania parku w Ciepielowie i Kiełczu oraz terenu w Chełmku i remontu i adaptacji byłych dworców w Lipinach i Ciepielowie.
  • Głównym celem projektu jest wzrost ochrony różnorodności biologicznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału przyrodniczego Gminy Nowa Sól poprzez zagospodarowanie terenów siedlisk naturalnych. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:
  • Poprawa infrastruktury „Cypla Jodłowskiego”, terenu nad jeziorem Lubięcińskim, Parku folwarczno-pałacowego w Lubieszowie oraz Parku „Przy Kościele” w Nowym Żabnie, ograniczająca antropopresję na cenne pod względem gatunkowym zasoby przyrodnicze m.in. poprzez właściwe zaprojektowanie układu komunikacyjnego Parku.
  • Wzrost efektywności działań w zakresie pielęgnacji i utrzymania zasobów przyrodniczych w obrębie „Cypla Jodłowskiego”, terenu nad jeziorem Lubięcińskim, Parku folwarczno-pałacowego w Lubieszowie oraz Parku „Przy Kościele” w Nowym Żabnie, przeciwdziałającej degradacji i niszczeniu cennych przyrodniczo gatunków, poprzez sanitarną i pielęgnacyjną gospodarkę drzewostanem i zasobami naturalnymi.
  • Wykorzystanie przyrodniczych walorów „Cypla Jodłowskiego”, terenu nad jeziorem Lubięcińskim, Parku folwarczno-pałacowego w Lubieszowie oraz Parku „Przy Kościele” w Nowym Żabnie do rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego Gminy Nowa Sól, poprzez stworzenie lokalnych i regionalnych atrakcji przyrodniczych, kulturowych i turystycznych.
  • Zagospodarowanie „górki” w Lubięcinie, co pozwoli na zwiększenie obszaru zagospodarowania dawnych siedlisk naturalnych.Zostanie utworzona edukacyjna ścieżka przyrodnicza, wzdłuż której obustronnie zlokalizuje się tablice dydaktyczno-przyrodnicze oraz stworzy półokrągły placyk z lunetą obserwacyjną, zlokalizowaną w atrakcyjnym punkcie wzgórza, umożliwiającą obserwowanie przyrody łącznie z terenem jeziora Bledzewskiego. Przebudowany zostanie budynek „starej poczty”, gdzie zostanie umiejscowione Gminne Centrum Informacji Przyrodniczej, w którym mieszkańcy i turyści będą mogli otrzymać wszelkie informacje związane z potencjałem przyrodniczym gminy.
  • Zagospodarowanie parku w Ciepielowie i Kiełczu oraz terenu w Chełmku, które pozwolą na zwiększenie obszaru zagospodarowania dawnych siedlisk naturalnych, z najwyższym poszanowaniem lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym gatunków rodzimych. Stworzenie zielonych miejsc na obszarach cennych przyrodniczo, umożliwiających wzmożenie ruchu turystycznego. Remont i adaptacja byłych dworców w Lipinach i Ciepielowie pozwoli na stworzenie gminnych ośrodków edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Miejsca te będą początkiem szlaków przyrodniczych, w których będą funkcjonować wszelkie inicjatywy związane z różnorodnością przyrodniczą gminy – w odnowionych budynkach będą miały miejsca wystawy, spotkania itp. związane z tematyką przyrodniczą.

Grupy docelowe: Mieszkańcy Gminy Nowa Sól, osoby niepełnosprawne, turyści, władze Gminy Nowa Sól.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 02.01.2017-30.06.2023.

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE