Finansowe aspekty realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 - Gorzów Wlkp.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na interaktywne szkolenie Finansowe aspekty realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020
 • jak traktować oszczędności w projektach,
 • jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc),
 • w jaki sposób  umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów,
 • jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu,
 • na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy),
 • jak zachować trwałość projektu
 • jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS
 • jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
 • udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020, tak by zminimalizować ryzyko zwrotu dofinansowania w okresie trwałości lub dłuższym.

 

Program szkolenia:

9.00 – 10.30

1.         Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020

•           trwałość (art. 71 rozp. 1303),

•           dochodowość (61 rozp. 1303),

•           archiwizacja dokumentów (art. 140 rozp. 1303).

 

2.         Postanowienia umowy a zapisy wytycznych

•           Czym są wytyczne?

•           Co w przypadku zmiany wytycznych w trakcie trwania umowy?

•           Kto odpowiada za ewentualne niezgodności zapisów wytycznych z rozporządzeniami unijnymi?

 

3.         Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.

 

4.         Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.

 

5.         Pomoc publiczna – na co szczególnie zwracać uwagę?

•           Pojęcie pomocy publicznej

•           Test pomocy publicznej

•           Dopuszczalność pomocy publicznej

•           Definicja przedsiębiorcy

•           Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014

•           Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013

 

10.30 – 10.40 Przerwa

 

10.40. – 12.10

6.         Kwalifikowalność wydatków

•           Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

7.         Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).

 

8.         Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna

w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

9.         Podstawowe zasady obliczania luki finansowej:

•           Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015r.

 

10.       Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu.

 

12.10 – 12.40 Przerwa obiadowa

 

12.40 - 14.00

11.       Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji

w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.

 

12.       Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:

•           w jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?

•           zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa,

•           zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.

13.       Zasady określenia poziomu dofinansowania:

•           ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej,

•           rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów.

 

14.       Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

•           czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?

 

15.       Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art.  71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020.

 

14.00 – 14.10 Przerwa

 

14.10 – 15.00

16.       Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.

 

17.       Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.

 

18.       Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020

•           konsekwencje wyroku ETS.

19.       Promocja projektów w okresie trwałości.

Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.

 

Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

 

Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3 – 4, sala sesyjna

21.09.2017 - 21.09.2017