Przejdź do komentarzy

Obrady Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

obrazek

We wtorek, 23 maja 2023 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

 

Kryteria wyboru projektów, powołanie grup roboczych w ramach poszczególnych obszarów m.in.: ds. instrumentów terytorialnych, rozwoju regionalnego oraz zasad horyzontalnych, a także prace nad strategią komunikacji to główne tematy Komitetu Monitorującego. 

W prezydium zasiedli: prowadzący obrady członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, wicemarszałek Łukasz Porycki, Sylwia Pędzińska – dyrektorka Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Monika Zielińska – zastępczyni dyrektora, Joanna Ejsmont – dyrektorka Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zastępca dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Daniel Roguski.

Spotkanie miało charakter hybrydowy, część gości brała udział w obradach w trybie online.

obrazek

 Przyjęto następujące uchwały:  

 • Uchwałę Nr 2/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Priorytetu 1, 2, 3, 4, 5, 8 (z wyłączeniem Działań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
 • Uchwałę Nr 3/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Badania i innowacje Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (typ projektu I Rozwój usług B+R dla przedsiębiorstw – projekt grantowy).
 • Uchwałę Nr 4/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 - Gospodarka odpadami, typ projektu Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK).
 • Uchwałę Nr 5/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (tryb niekonkurencyjny).
 • Uchwałę Nr 6/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie oceny formalno-merytorycznej dla Działania 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa.
 • Uchwałę Nr 7/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie oceny formalno-merytorycznej dla Działania 6.5 Kształcenie zawodowe.
 • Uchwałę Nr 8/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i premiujących dla projektów składanych w sposób konkurencyjny dla Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne.
 • Uchwałę Nr 9/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów składanych w sposób konkurencyjny dla Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli
  (z wyłączeniem Działań 6.1 i 6.2).
 • Uchwałę Nr 10/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów składanych w sposób niekonkurencyjny dla Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli (z wyłączeniem Działań 6.1 i 6.2).
 • Uchwałę Nr 11/KM FEWL/2023 w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Instrumentów Terytorialnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
 • Uchwalę Nr 12/KM FEWL/2023 w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw zasad horyzontalnych.
 • Uchwałę Nr 13/KM FEWL/2023 w sprawie powołania Grupy Roboczej do prac nad Regulaminem Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
 • Uchwałę Nr 14/KM FEWL/2023 w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. 
 • Uchwałę Nr 15/KM FEWL/2023 w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Priorytetu I Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

obrazek

Dyrektor Sylwia Pędzińska przedstawiła do zaopiniowania projekt Strategii Komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. - To dokument, który określa cele, sposoby ich weryfikacji oraz spójne zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych programu regionalnego. Obejmuje okres do 2029 roku. Strategia została opracowana na podstawie Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 tj. dokumentu horyzontalnego dla wszystkich programów polityki spójności. Strategia komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027uwzględnia specyfikę regionu: charakter, zakres wsparcia i grupy docelowe - wyjaśniła. 

Główne cele działań komunikacyjnych zawartych w Strategii to:

 • aktywizacja do sięgania po Fundusze Europejskiej,
 • wsparcie realizacji projektów,
 • zapewnienie powszechnej akceptacji dla działań rozwojowych, realizowanych z udziałem programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 i Funduszy Europejskich, a także znaczenia przynależności i roli regionów w kształtowaniu przyszłości UE,
 • zwiększenie świadomości na temat wartości UE w tym równości, niedyskryminacji, włączenia społecznego w celu zwalczania negatywnych stereotypów dot. grup narażonych na dyskryminację.  

Członkowie Komitetu dopytywali o szczegóły niektórych kryteriów. Prowadzący obrady członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński przekazał, że postulaty zostaną poddane analizie.  

Pytania dotyczyły również funkcjonowania i sposobu prac Grup Roboczych. Ten punkt spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli  NGO. W spotkaniu, w formie zdalnej, wzięły udział przedstawicielki Komisji Europejskiej Katarzyna Głowacka-Rochebonne oraz Aneta Sobotka.

obrazek

Przypomnijmy, pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się 31 marca 2023 r. Wręczono wówczas nominacje dla członków Komitetu Monitorującego oraz przyjęto Regulamin.

Funkcjonowanie Komitetu Monitorującego stanowi jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Komitet jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym, którego głównym celem jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w procesie monitorowania i wdrażania programu. Realizując swoje zadania Komitet Monitorujący zatwierdza m.in. metodykę i kryteria wyboru projektów stosowane przy wyborze projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027 i ich zmiany, końcowe sprawozdanie z wdrażania programu, plan ewaluacji i jego zmiany oraz wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian programu.

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE