Wezwanie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 3.2 Efektywność energetyczna PODDZIAŁANIE 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 12.04.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 wzywa do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym: Wezwanie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 3.2 Efektywność energetyczna PODDZIAŁANIE 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

od dnia 5 kwietnia 2021 r. do dnia 12 kwietnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec/sierpień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

 

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie[1] wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego wezwania odbywa się w terminie określonym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.

 

Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji
o wydłużeniu terminu składania wniosku, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania wpolskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

 

[1]Przez wniosek o dofinansowanie należy rozumieć formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawniony jest:

 • Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli;

wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka, tj. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne będzie realizowana w zakresie związanym m.in. z:

 • ociepleniem obiektu,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • Uchwała Nr 107/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych
  i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna  - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, Tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
 • uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych
  w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

 

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach Poddziałania 3.2.1 stanowi 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 11 000 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektów do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje