Wezwanie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 3.2 Efektywność energetyczna PODDZIAŁANIE 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 12.04.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 wzywa do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym: Wezwanie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 3.2 Efektywność energetyczna PODDZIAŁANIE 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 01.07.2021

1 lipca 2021 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne środki wsparcia.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej tj. spełnił kryterium dopuszczające.

W dniu 6 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja energetyczna WS SP ZOZ w Nowej Soli dla zadania pn. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową”.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla projektu wynosi 10 998 830,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 17 542 435,55 PLN.

Szacowana wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 wynosi 11 000 000,00 PLN.

Wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej i został wybrany do dofinansowania

 

 

14 czerwca 2021 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu (która trwała od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r.) złożonego w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne
 środki wsparcia.

Projekt przekazany do oceny merytorycznej został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostanie przekazany do oceny OOŚ.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 10 998 830,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 17 542 435,55 PLN.

Projekt pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny merytorycznej

 

2 czerwca 2021 r. zakończono ocenę formalną, projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosku Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Szacowana wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 wynosi 11 000 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 10 998 830,73 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 17 542 435,55 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej

 

21 maja 2021 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

 

Szacowana wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 wynosi 11 000 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 10 998 830,73 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 17 542 435,55 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.

 

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna –projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 11 000 000,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 30 marca 2021 r. wezwanie (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 5 kwietnia 2021 r.), wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 998 830,73 PLN, natomiast całkowita wartość zgłoszonego projektu wynosi 17 542 435,55 PLN.

Lista projektów złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

od dnia 5 kwietnia 2021 r. do dnia 12 kwietnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec/sierpień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

 

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie[1] wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego wezwania odbywa się w terminie określonym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.

 

Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji
o wydłużeniu terminu składania wniosku, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania wpolskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

 

[1]Przez wniosek o dofinansowanie należy rozumieć formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawniony jest:

 • Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli;

wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka, tj. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne będzie realizowana w zakresie związanym m.in. z:

 • ociepleniem obiektu,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • Uchwała Nr 107/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych
  i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna  - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, Tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
 • uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych
  w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

 

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach Poddziałania 3.2.1 stanowi 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 11 000 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektów do realizacji.

 

Inne ważne informacje