Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Dokument

RAPORT Końcowy- ewaluacja mid-term RPO-L2020.pdf

pdf 3.44 MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma Openfield Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.