Przejdź do komentarzy

Dotyczy Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2023 rok

Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020, poz. 818 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 informuje, że ze względu na wysoki stopień kontraktacji alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 nie planuje na chwilę obecną ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w roku 2023. Dopuszcza się możliwość aktualizacji Harmonogramu.

Komunikat ws. Harmonogramu naborów RPO-L2020