Przejdź do komentarzy

Dotacje na programy rewitalizacji – rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 14 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji celowej na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Łącznie do konkursu zgłoszonych zostało 51 wniosków o przyznanie dotacji, z czego ocenie merytorycznej poddanych zostało 49 wniosków, które przeszły w pierwszym etapie pozytywnie ocenę formalną. Ocena formalna i merytoryczna wniosków została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu dotacji.

Biorąc pod uwagę kwotę ogółem przeznaczoną na dotacje dla gmin, wynoszącą 2 295 921,00 zł oraz dużą liczbę wniosków, które spełniły kryterium określone w § 2 ust. 11 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, Komisja Konkursowa, działając na podstawie § 2 ust. 12 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, podjęła decyzję o podniesieniu minimalnego progu procentowego wymaganego do uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej wniosku do wysokości 70%. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zarekomendowanych zostało 38 wniosków złożonych przez lubuskie gminy. Zawarta w nich łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 2 544 985,92 PLN, łączna wartość dotacji finansowanej z PO PT 2014-2020 wynosi 2 286 743,74 PLN.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, na które przyznano dotację.

Do pobrania:

Lista projektów rekomendowanych do otrzymania dotacji celowej