Przejdź do komentarzy

Dokumenty wymagane do podpisania umowy - wezwanie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20

Szanowni Państwo!
W związku z podjętą w dniu 26 maja 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu projektów nr RPLB.01.02.00-08-0004/20 i RPLB.01.02.00-08-0005/20, złożonych w ramach wezwania nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są niżej wymienione dokumenty.

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 5. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 6. Wniosek o nadanie / wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 7. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności.
 8. Harmonogram wydatków.

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz z Deklaracją wekslową.
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 26.05.2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.
 5. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Do pobrania formularze ww. dokumentów.