Przejdź do komentarzy

Dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (jeśli dotyczy).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu Formularzu (jeśli dotyczy).
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).
 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
 7. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność
  z oryginałem).
 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 9. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 10. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 11. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP.
 12. Harmonogram wydatków (jeśli dotyczy).

 

Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:

 1. Analiza oddziaływania na środowisko.
 2. Oświadczenie Beneficjenta o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Oraz:

 1. Oświadczenie dotyczącego przeszacowanych wydatków (jeśli dotyczy) – dla oceny uwarunkowanej koniecznością wyrażenia zgody na proponowane zmiany.

 

Dodatkowo w paczce zamieszczono następujące dokumenty pomocnicze:

 1. Wzór weksla In blanco, przykład wypełnienia weksla oraz wzór deklaracji wekslowej.
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie.
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisywania umowy o dofinansowanie.
 4. Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 22.03.2017 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.