Przejdź do komentarzy

Dokumenty wymagane do podpisania umowy - konkurs nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo!

W związku z podjętą 23 listopada 2021 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego
o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach. Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli całe finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.).
 4. Jeśli w projekcie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis - oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) (jeśli dotyczy).
 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 7. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 8. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 9. Harmonogram wydatków (jeśli dotyczy – dotyczy gdy występują wydatki w ramach cross – financing).
 10. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy i Oświadczenie o statusie Partnera (jeśli dotyczy). Przedsiębiorcy, którzy nie podpiszą umów w bieżącym roku będą zobowiązani do złożenia Oświadczenia wypełnionego danymi za lata 2019 - 2021 r., gdyż zgodnie ze stanowiskiem służb KE dla określenia statusu przedsiębiorcy należy uwzględniać dane odnoszące się do zamkniętego okresu obrachunkowego bez czekania na zatwierdzenie tych danych.

11. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach.

12. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – w dwóch egzemplarzach.

 

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Wzór umowy o dofinansowanie (z 17.08.2021 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.
 5. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Poniżej zamieszczamy do pobrania formularze ww. dokumentów.

Dokumenty do umowy