Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie projektu złożonego w ramach wezwania nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23

Szanowni Państwo,

11 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej);
  • 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

 Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Zakup i wdrożenie systemu zapewniającego uruchomienie e-usług na lotnisku Zielona Góra w Babimoście dla obywateli, administracji i podmiotów gospodarczych w zakresie poprawy jakości usług i bezpieczeństwa” wynosi 6 094 935,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt, który otrzymał dofinansowanie

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.