Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-08-0001/20

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS informuje, iż wniosek o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-08-0001/20, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych- projekty realizowane poza formułą ZIT RPO –L2020, złożony w ramach wezwania do złożenia wniosku nr RPLB. 08.02.01-IZ.00-08-P01/20 uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i zostanie skierowany do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego.