Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22

Szanowni Państwo,

10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w Gminie Szprotawa – VELO SPROTAVIA” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

  1. - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie
    i tabor),
  2. - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  3. - Ścieżki rowerowe i piesze.

Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, w związku z tym Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie projektowi w wysokości 6 855 000,00 PLN[1].

Projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.