Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

4 stycznia 2021 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. projektu pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej” złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznej, w tym ścieżki rowerowe, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie
i   tabor),

44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 - Ścieżki rowerowe i piesze określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany pod względem spełnienia warunków formalnych, uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej, oceny merytorycznej, środowiskowej, przekazano do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczającej i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 5 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20.

Łączna wartość dofinansowanego projektu wynosi: 12 600 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 18 232 941,19 PLN.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20