Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

21 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, wynosi 2 300 000,00 PLN1, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (230 000,00 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 2 067 248,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 478 701,72 PLN.

Lista projektów