Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie kolejnych trzech projektów z listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, na procedurę odwoławczą przewidziano 4 500 000,00 PLN. Wszystkie protesty złożone przez Wnioskodawców zostały rozpatrzone negatywnie lub pozostały bez rozpatrzenia. W związku z tym, dniu 22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym trzem projektom z listy projektów wybranych do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 uległa zwiększeniu z 57 266 556,23 PLN do 60 848 873,80 PLN. Tym samym zwiększyła się ilość projektów, którym przyznano dofinansowanie z 39 szt. do 42 szt.

W tabeli prezentujemy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu obrazek