Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie kolejnego projektu z listy rankingowej w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

13 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu z listy rankingowej w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

W związku z tym, iż w miesiącu październiku br. wolna alokacja w ramach Poddziałania 4.4.1 wyniosła 2 554 041,76 PLN, możliwe zostało dofinansowanie projektu złożonego przez Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa pt. „Stara Słodownia - Skarbnicą Wiedzy, Smaków i Zapachów”.

Tym samym, w ramach Konkursu dofinansowaniem zostało objętych dziewięć projektów z listy rankingowej w łącznej wysokości 42 510 892,41 PLN, z czego środki pochodzące z UE wyniosły 40 581 601,15 PLN oraz z budżetu pastwa 1 929 291,26 PLN.

Lista wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania