Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie kolejnego projektu z listy rankingowej w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu z listy rankingowej w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

W związku z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego projekt złożony przez Fundację Pałac Bojadła pn. „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” został skierowany do ponownej oceny merytorycznej, w której otrzymał kolejne sześć punktów, co pozwoliło na uplasowanie projektu na drugim miejscu listy rankingowej oraz w konsekwencji pozwoliło na objęciem projektu dofinansowaniem.

Tym samym, w ramach Konkursu dofinansowaniem zostało objętych dziewięć projektów z listy rankingowej w łącznej wysokości 42 514 983,79 PLN, z czego środki pochodzące z UE wyniosły 39 719 627,23 PLN oraz z budżetu pastwa 2 795 356,56 PLN.

W tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania