Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie 6 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

w dniu 23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 6 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 22 - Oczyszczanie ścieków,
  • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość dofinansowanych projektów wynosi 18 726 521,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 32 522 981,72 PLN.

Wartość środków UE przeznaczona na konkurs została zwiększona (w dniu 23 czerwca 2020 r.) z kwoty 15 000 000,00 PLN na kwotę 28 583 201,00 PLN [1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 9 856 679,66 PLN), aby umożliwić przyznanie dofinansowania dla wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

Lista projektów