Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
W dniu 7 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie dla Gminy Dobiegniew na realizację projektu nr RPLB.04.03.00-08-0004/20 pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków – III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grąsach, gm. Dobiegniew”, w ramach którego procedura odwoławcza zakończyła się wynikiem pozytywnym. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 9 856 679,66 PLN.

Projekt został złożony w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 22 - Oczyszczanie ścieków,
  • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma 7 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 28 583 200,88 PLN.

W tabeli prezentujemy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.