Przejdź do komentarzy

Decyzja o zmianie Regulaminu w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu  19 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie Regulaminu w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra. Potrzeba zmiany Ogłoszenia i Regulaminu wynika z prośby Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielona Góra, dotyczącej zwiększenia alokacji w ramach ww. konkursu (z kwoty 11 000 000,00 PLN na kwotę 17 000 000,00 PLN). Prośba uzasadniona została zwiększonymi wartościami ofert składanych w przetargach przez potencjalnych wykonawców.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy ww. Ogłoszenia i Regulaminu.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie i Ogłoszeniu