Przejdź do komentarzy

Decyzja o dofinansowaniu 8 projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,
w dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w formie Uchwały decyzję o dofinansowaniu 8 projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wartość środków przeznaczona na konkurs (po zwiększeniu alokacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego) wyniosła 9 822 857,48 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 982 285,74 PLN). Wnioskowana przez Beneficjentów kwota dofinansowania wyniosła 8 840 571,73 PLN (całkowita wartość projektów wynosi 18 028 154,89 PLN).

 

W załączeniu prezentujemy: