Przejdź do komentarzy

Częściowe rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 986), Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 23 listopada 2021 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu, zniesiono 30-dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ oraz wprowadzono możliwość częściowego rozstrzygnięcia konkursu.

Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 18 listopada 2021 r. 4 projekty uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej. Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 13 061 564,25 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostały 2 projekty. Jeden z wnioskodawców, na etapie oceny środowiskowej, zrezygnował z dalszego uczestnictwa w Konkursie.

Pierwotna alokacja konkursu tj. 16 000 000,00 PLN jest wystarczająca na dofinansowanie ww. 4 projektów. Zwiększenie alokacji Konkursu zostanie dokonane przed wyborem do dofinansowania kolejnych projektów, tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

W związku z powyższym 23 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i wyboru ww. 4 projektów do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany Regulamin Konkursu, listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu, listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Regulamin Konkursu zmieniony 23.11.2021 r.

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

Skład KOP.