Przejdź do komentarzy

Anulowanie konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/18

Szanowi Państwo,

8 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/18 oraz uchyleniu Uchwały nr 283/4014/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Podziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020.

Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 zmiany brzmienia definicji kryterium formalnego dopuszczającego „Kwalifikowalność Projektu – Budżet realizacji projektu”, który w obecnym kształcie nie jest spójny z Regulaminem konkursu jak i Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 ostatecznej wersji kryteriów, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 ponownie ogłosi konkurs w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Podziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.