Przejdź do komentarzy

Ankieta ewaluacyjna skierowana do beneficjentów realizujących projekty w zakresie infrastruktury sieci drogowej i energetycznej.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej rozpoczęła ewaluację ex-post Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) w zakresie infrastruktury sieci transportowej i energetycznej w okresie programowania 2014-2020.

Badanie realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej jest jednym z elementów ewaluacji ex-post programów polityki spójności finansowanych z EFRR i FS w latach 2014-2020.

W ramach ewaluacji ocenione zostaną instrumenty polityki mające na celu rozwój infrastruktury sieci transportowej i energetycznej. Zakres zbieranych danych dotyczyć będzie:

  1. skuteczności w zakresie rezultatów bezpośrednich i pośrednich;
  2. efektywności, poprzez odniesienie produktów do zaangażowanych zasobów;
  3. spójności, poprzez ocenę powiązań, synergii i komplementarności z innymi politykami na różnych poziomach: regionalnym, krajowym i unijnym;
  4. znaczenia inwestycji dla rozwoju regionalnego, z uwzględnieniem potrzeb regionów objętych interwencją;
  5. europejskiej wartości dodanej, tj. wyników wykraczających poza to, co zostałoby osiągnięte przez państwa członkowskie działające samodzielnie.

W ramach gromadzenia danych na potrzeby niniejszej ewaluacji przeprowadzana jest ankieta internetowa skierowana do beneficjentów. Celem badania jest poznanie opinii kluczowych interesariuszy na temat realizacji inwestycji w różnych obszarach rozwoju infrastruktury,
w kontekstach państw członkowskich oraz zrozumienie, w jaki sposób projekty infrastrukturalne finansowane z EFRR/FS mogą generować szersze oddziaływanie gospodarcze.

Kwestionariusz online składa się wyłącznie z pytań zamkniętych, a jego wypełnienie zajmuje około 20-30 minut. Ankieta jest anonimowa, co oznacza, że nie ma możliwości skojarzenia z Państwem żadnej odpowiedzi. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszej ewaluacji.

Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mogli Państwo wypełnić ankietę najpóźniej do 10.03.2023. Poniżej zamieszczamy link do kwestionariusza ankiety.

https://www.surveymonkey.com/r/8TLWSND