Przejdź do komentarzy

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa lubuskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej publikujemy opracowanie pn.: Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa lubuskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem analizy było zbadanie sytuacji w obszarze oddziaływania EFS w regionie. Przedmiotowy dokument jest uzupełnieniem analizy porównawczej na poziomie krajowym przygotowywanej przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa w zakresie EFS.  

Do sporządzenia analizy wykorzystano dane statystyki publicznej. W celu przedstawienia istniejących trendów przyjęto okres lat 2015-2017. Zakres tematyczny analizy dotyczy czterech głównych obszarów, tj. demografia, rynek pracy, integracja społeczna, edukacja i wykształcenie.

Opracowanie w warstwie analizy statystycznej (opracowanie danych źródłowych oraz ich analiza i interpretacja) zostało przygotowane przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Natomiast syntezę przedmiotowych danych, powiązanie ich z interwencją RPO-L2020 oraz wskaźnikami Programu w obszarze finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego, a także opracowania wniosków, rekomendacji i propozycji ich wdrożenia przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 18 grudnia 2018 r. dokument został przekazany do Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Załącznik:

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa lubuskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik do analizy – aneks tabelaryczny

 

Dodatkowo zamieszczamy opracowanie przygotowane na zlecenie na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. Analiza sytuacji województw w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017. Dotyczy ono sytuacji województw w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2005-2017. Celem przeprowadzonych prac analitycznych było przedstawienie i analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województw w wybranych obszarach, na które w największym stopniu wpływa interwencja EFS w perspektywie finansowej 2014-2020.

Załącznik:

Analiza sytuacji województw w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017