Przejdź do komentarzy

Aktywność, przedsiębiorczość, sukces

Ponad 20 tys. złotych dotacji na założenie własnej firmy - na takie wsparcie mogą liczyć młodzi Lubuszanie, którzy stracili pracę z powodu pandemii koronawirusa. Pieniądze przyznawane będą w ramach projektu „Młodzi - aktywność, przedsiębiorczość, sukces!", realizowanego przez Agencję 
Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze.
 
Projekt  „Młodzi - aktywność, przedsiębiorczość, sukces!” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa lubuskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2022 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Cel projektu
Głównym celem Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa lubuskiego. Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 34 miejsc pracy.
 
Miejsce realizacji
Województwo lubuskie 
 
Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do 34 (21K/13M) osób fizycznych w wieku 18 - 29 lat (do dnia 30 urodzin), które są bierne zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa lubuskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (wymagane świadectwo pracy lub kopia umowy cywilno - prawnej wraz z oświadczeniem pracodawcy lub Uczestnika Projektu, że dana osoba utraciła pracę po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19). 
 
W ramach projektu premiowane będą:
 osoby mieszkające na terenie miast średnich (tj.Słubice, Świebodzin) lub miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze (tj. Międzyrzecz, Nowa Sól, Żagań, Żary),
 młodzież NEET, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
 Kobiety,
 Osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego).
 
Dostępne formy wsparcia​
1. Badanie predyspozycji
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy. Czas trwania: 1h/os.
2. Wsparcie szkoleniowe
Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i 
prowadzenia działalności gospodarczej, o tematyce:
o Działalność Gospodarcza w kontekście przepisów prawnych;
o księgowość oraz przepisy podatkowe;
o reklama i inne działania promocyjne;
o inne źródła finansowania Działalności Gospodarczej;
o sporządzanie Biznes planu i jego realizacja;
o negocjacje biznesowe;
o pozyskanie i obsługa klienta;
o radzenie sobie ze stresem i konfliktem;
Czas trwania: 51 godzin dydaktycznych
 
3. Wsparcie finansowe 
o Finansowe wsparcie na otworzenie działalności - dotacja
Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów, 
najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa lubuskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy. o Finansowe wsparcie pomostowe
Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2 600,00 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie w ramach pkt.3, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika 
Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.
Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2021 r.
Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:
Urszula Morawska - power@region.zgora.pl, tel. 68 329 78 55, 607 550 436
Magdalena Nalepa - power@region.zgora.pl, tel. 68 329 78 14, 607 550 436
Biuro Projektu w Zielonej Górze:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra