Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16, dla których procedura odwoławcza od ponownej oceny merytorycznej zakończyła się wynikiem pozytywnym

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 20 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej procedury odwoławczej od ponownej oceny merytorycznej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 wynosiła
100 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 10 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 4 projektów, które w wyniku uwzględnienia protestów zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 1 968 073,88 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 36 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 83 294 424,54 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

Załącznik:

Lista wniosków wybranych do dofinansowania.