Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16, dla których ponowna ocena merytoryczna zakończyła się wynikiem pozytywnym

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 4 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje. Zmiany związane są z wynikami ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej w związku z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 wynosiła
100 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 10 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 3 projektów, pozytywnych po ponownej ocenie merytorycznej, wynosi 1 476 055,41 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 30 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 75 448 451,47 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

 

Załącznik:

Lista wniosków wybranych do dofinansowania.