Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16, dla których ponowna ocena merytoryczna lub procedura odwoławcza zakończyła się wynikiem pozytywnym

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje. Zmiany związane są z wynikiem ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 wynosiła
100 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 10 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 2 ww. projektów (1 projektu pozytywnego po ponownej ocenie merytorycznej oraz 1 projektu, dla którego procedura odwoławcza zakończyła się wynikiem pozytywnym), wynosi 5 877 899,19 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 32 projektów znajdujących się obecnie na liście wybranych do dofinansowania wynosi 81 326 350,66 PLN.

 

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

Ponadto informujemy, iż w związku z ponowną oceną merytoryczną przeprowadzoną w wyniku procedury odwoławczej projektu złożonego  w ramach  konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, aktualizacji uległ skład KOP.

 

Załącznik:

Lista wniosków wybranych do dofinansowania.

Skład KOP.