Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinansowania (po protestach) oraz listy wniosków ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 wynosiła 80 000 000,00 PLN, natomiast rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła  8 000 000,00 PLN.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 o kwotę 24 298 626,26 PLN i tym samym wybranie do dofinansowania kolejnych 20 projektów, których protesty zostały uwzględnione. Łączna wartość dofinansowania 20 projektów, które w wyniku uwzględnienia protestów zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania wynosi 33 147 725,65 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 46 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu wynosi 104 298 626,26 PLN.

Ponadto w wyniku procedury odwoławczej aktualizacji uległa lista wniosków ocenionych pozytywnie w ramach oceny merytorycznej (zmianie uległa jedynie kolejność części projektów na liście).

Poniżej prezentujemy pełne, zaktualizowane listy: projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej oraz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16.

Załącznik:

Lista wniosków ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.