Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków o dofinasowanie po ocenie formalnej w wyniku zakończenia procedury odwoławczej. w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

W dniu 02 marca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Lubnie" złożonego przez Gminę Lubiszyn w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wniosek ten, w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu, został poddany ponownej ocenie formalnej, która zakończyła się oceną pozytywną. Następnie wniosek zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

W związku z powyższym ocenę formalną pozytywnie przeszło 38 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 90 968 027,84 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 115 823 137,96 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie
ocenione na etapie oceny formalnej.

Lista