Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

7 marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 205/2832/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 24 maja 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8.Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektów:

  1. nr RPLB.08.04.02-08-0001/17 pt. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”, realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp.

Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania o 217 647,06 PLN.

Rozszerzenie projektu będzie polegało na wprowadzeniu do realizowanego projektu zadania nr 10 : uzupełnienie pracowni Automotiv, doposażenie sprzętu, zakup samochodów  w celach edukacyjnych. Podmiotem odpowiedzialnym za zakup i wykorzystanie laptopów jest Miasto Gorzów Wielkopolski, które zapewni też wymagany wkład w wysokości 15% wartości zadania nr 10.

Lista projektów