Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok.

W dokumencie przesunięto termin przeprowadzenia naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (Typ. I. Kompleksowa rewitalizacja obszarów wynikających z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom), na kwotę 16 000 000,00 zł, z I kwartału 2022 r. na II kwartał 2022 r.

Mając na uwadze powyższe w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok zaplanowano 4 konkursy na łączną kwotę 19 590 000,00 zł, tj. 2 konkursy z EFRR na kwotę 16 830 000,00 zł oraz 2 konkursy z EFS na kwotę 2 760 000,00 zł (w tym: 3 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę 17 210 000,00 zł).

Uaktualniane informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok