Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, że dnia 2 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok.
W dokumencie wprowadzono zmiany, polegające na zaplanowaniu dodatkowych konkursów w ramach:

  • Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra (Typ I. Udostępnianie zasobów przyrodniczych, Typ II. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz Typ III. Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań / kampanii informacyjno - edukacyjnych), na kwotę 2 800 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 17 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku.
  • Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ IV. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej), na kwotę 2 200 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 9 do 17 grudnia 2021 roku,
  • Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (Typ I. Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom), na kwotę 15 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 17 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku.

Ostateczne kwoty ww. naborów będą uzależnione od limitu dostępnych środków Ministerstwa Finansów, obowiązującego w miesiącu ogłoszenia konkursów.

Zgodnie z przedmiotową zmianą uchwały przyjęty zostanie zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok, w którym w ramach EFRR i EFS zaplanowano 31 konkursów na łączną kwotę 155 600 000,00 zł, tj. 12 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 106 400 000,00 zł oraz 19 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 49 200 000,00 zł (w tym: 6 konkursów dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 29 200 000,00 zł i 1 konkurs z IP ZIT Gorzowa Wlkp. na łączną kwotę 200 000,00 zł).

 

Uaktualnione informacje na temat naborów są publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok