Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok

Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, że dnia 12 października 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok. W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

1) zaplanowano dodatkowe konkursy w ramach:

  • Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II. Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach), na kwotę 4 500 000,00 zł, z terminem naboru wniosków w listopadzie / grudniu 2021 roku. Konkurs dla projektów, w których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (tzw. „duże projekty”).
  • Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wlkp. (Typ I. Kształcenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy), na kwotę 200 000,00 zł, z terminem naboru wniosków w grudniu 2021 roku. Konkurs dla projektów, w których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (tzw. „małe projekty”).

Ostateczne kwoty ww. naborów będą uzależnione od limitu dostępnych środków Ministerstwa Finansów, obowiązującego w miesiącu ogłoszenia konkursów.

Zgodnie z przedmiotową zmianą uchwały przyjęty zostanie zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok, w którym w ramach EFRR i EFS zaplanowano 28 konkursów na łączną kwotę 135 600 000,00 zł, tj. 9 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 86 400 000,00 zł oraz 19 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 49 200 000,00 zł (w tym: 4 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 11 400 000,00 zł i 1 konkurs dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.  na łączną kwotę dofinansowania UE 200 000,00 zł ).

Uaktualnione informacje na temat naborów są publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Link aktywny:

Harmonogram