Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok. W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  1. zaktualizowano dane dotyczące konkursu w ramach:
  • Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, ujętego pierwotnie w Harmonogramie… w II/III kwartale br. na kwotę 4 700 000,00 zł. W wyniku zmiany Harmonogramu… zaplanowano, że konkurs rozpocznie się w IV kwartale 2021 r. i zostanie przeprowadzony na kwotę dofinansowania UE 2 800 000,00 zł. Nabór zostanie przeprowadzony dla Typu III. Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zatwierdzenie go przez Komitet Sterujący w Planie Działań dla IZ RPO województwa lubuskiego w sektorze zdrowia na rok 2021.
  1. zaplanowano dodatkowy konkurs w ramach:
  • Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –  projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I. Kompleksowa rewitalizacja obszarów wynikających z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom), na kwotę 52 700 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 30 sierpnia do 6 września 2021 roku.

Zgodnie ze zmianą Harmonogramu... w 2021 r. zaplanowano 20 konkursów na łączną kwotę 119 400 000,00 zł, tj. 7 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 83 400 000,00 zł oraz 13 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 36 000 000,00 zł (w tym: 4 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 11 400 000,00 zł).

Uaktualnione informacje na temat naborów są publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok