Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok. W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  1. zaktualizowano dane dotyczące konkursu/konkursów w ramach:
  • Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy (Typ II), zaplanowanego w I kwartale br. na kwotę 7 600 000,00 zł. Ze względu na przyjęcie dnia 25 marca br. przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planu działań IZ RPO województwa lubuskiego w sektorze zdrowia na rok 2021, w Harmonogramie... dokonano zmiany dla niniejszego konkursu, wyodrębniając nabór na kwotę UE 3 000 000,00 zł, zaplanowany do rozpoczęcia w II kwartale br. (ukierunkowany na program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc). Pozostałe środki tj. 4 700 000,00 zł zaplanowano na konkurs/konkursy w ramach Typu II. Wdrożenie programów zdrowotnych dot. chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, których rozpoczęcie nastąpi w II/III kwartale br. Warunkiem ogłoszenia konkursu/konkursów będzie zatwierdzenie ich przez Komitet Sterujący w Planie Działań dla IZ RPO województwa lubuskiego w sektorze zdrowia na rok 2021. Ostateczna wartość oraz cel konkursu/konkursów przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej SARS-CoV-2 w woj. lubuskim.
  1. zaplanowano dodatkowe konkursy w ramach:
  • Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I b), na kwotę 3 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 10 do 17 maja 2021 r.
  • Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (Typ I), na kwotę 2 100 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 7 do 14 czerwca 2021 r.

 

Zgodnie ze zmianą Harmonogramu... w 2021 r. zaplanowano 15 konkursów na łączną kwotę 59 900 000,00 zł, tj. 6 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 30 700 000,00 zł oraz 9 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 29 200 000,00 zł (w tym: 4 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 11 600 000,00 zł).


Uaktualnione informacje na temat naborów są publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Link aktywny:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok