Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo

26 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmian w zakresie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-K01/18, ogłoszonego w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących

i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Zmiany dotyczą katalogu podmiotów (Beneficjentów) uprawnionych do aplikowania w konkursie, zgodnie z poniższym:

  • podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą, w tym m.in. świadczące usługi  w zakresie POZ lub AOS oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (rehabilitacyjne, medycyny pracy, ortopedyczne, neurologiczne), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego,
  • organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, oraz

wydłużenia terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu do 20 lipca 2018 roku. Obowiązujący termin naboru wniosków obejmuje okres od 29.06.2018 r. do 20.07.2018 r.

Ogłoszenie

Regulamin