Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 81/1230/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2020 roku, zmienionej uchwałą 165/1421/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2020 roku, w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 lipca 2020 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.05.00-08-0026/19 pt. Z nami możesz więcej, realizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania z 1 229 499,56 PLN na 1 510 897,15 PLN.

Przedmiotowe zmiany mają na celu walkę z COVID-19 i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się, poprzez realizację dodatkowego zadania pn. „Działania przeciwdziałające skutkom epidemii”, w wyniku którego Beneficjent zapewni świadczenie usług cateringowych przez podmiot ekonomii społecznej dla 210 osób starszych, niepełnosprawnych i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej i innych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Lista projektów