Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
informujemy, iż 16 kwietnia 2021 r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych 1 wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wniosek został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość wniosku wynosi 1 600 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 522 094,69 PLN.

W związku z powyższym, wniosek zostanie przekazany do oceny formalnej.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po weryfikacji warunków formalnych.