Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w dniu 9 czerwca 2020 r. zakończono ocenę środowiskową wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 22 - Oczyszczanie ścieków,
  • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

            Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 8 projektów, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) 6 projektów spełniło wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskało co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. otrzymało co najmniej 15 pkt. na 30 pkt. możliwych do zdobycia. Projekty te zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.

Ocenę środowiskową przeszło 6 projektów, tj. spełniło kryterium dopuszczające.

Wartość dofinansowania projektów, które przeszły pozytywnie ten etap oceny wynosi 18 726 521,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 32 522 981, 72 PLN.

Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny środowiskowej