Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

15 maja 2019 r. zakończyła się ocena środowiskowa (która trwała od dnia 10 maja 2019 r.) wniosku pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Projekt przekazany do oceny OOŚ został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające. Następnie zostanie przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna wartość dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie oceny merytorycznej wynosi 4 166 543,42 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 4 901 815,80 PLN.

Projekt pozytywnie oceniony po ocenie środowiskowej