Przejdź do komentarzy

W związku z zakończeniem 23 marca 2017 r. oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.04-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 informuję, iż wniosek został oceniony pozytywnie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wnosi 16 791 475,68 PLN.