Przejdź do komentarzy

W dniu 9 marca 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 4 080 000,00 PLN (3 600 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 480 000,00 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (408 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 26 lutego 2018 r. i zakończył się w dniu 9 marca 2018 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 416 996,79 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 493 818,85 PLN.

Lista wniosków