Przejdź do komentarzy

W dniu 15 czerwca 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnegoZIT Zielona Góra.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnegoZIT Zielona Góra wynosi 460 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 46 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 28 kwietnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 29 maja 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 397 843,81 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 486 236,00 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17.

                                                                                         

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.