Przejdź do komentarzy

Zarząd Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION)  wzywa do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. (dla projektów, których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR).

Link do wezwania nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P02/20