Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty, po uwzględnieniu protestu, w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach III rundy konkursowej.

Dodatkowo, 6 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o przesunięciu jednego projektu na liście rankingowej z projektów wybranych do dofinansowania do projektów, które nie spełniły kryteriów i/lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów, z uwagi nie rezygnację Wnioskodawcy ze złożenia dokumentów do umowy o dofinansowanie (w tym Oświadczenia dotyczącego przeszacowanych wydatków).

W związku z powyższym całkowita wartość wszystkich 13 projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy Konkursu nr RPLB.01.04.04-IZ.00-08-K02/16 wynosi 6 175 431,11 PLN, w  tym wartość wnioskowanego dofinansowania 4 157 748,65 PLN.

Całkowita wartość wszystkich 32 projektów wybranych do dofinansowania w ramach wszystkich trzech rund konkursowych wynosi 14 003 549,16 PLN, w tym wartość dofinansowania 8 749 555,96 PLN.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.