Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, I Typ projektu - Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz  II Typ projektu – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

Dofinansowanie otrzymały 4 projekty (w tym 2 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty), które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów. Wartość wnioskowanego dofinansowania dla tych projektów wynosi 2 049 524,92 PLN.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP