Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!
W dniu 6 października br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłaszania niektórych konkursów zaplanowanych w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok”. Zgodnie z decyzją przewidziane są następujące zmiany:
1.    Odstąpienie od ogłoszenia w 2015 roku konkursu w ramach Działania 1.1 „Badania
i innowacje” Typ I, II, III.
2.    Odstąpienie od ogłaszania w roku 2015 konkursów w ramach Działań 1.2 Rozwój przedsiębiorczości (typ I, typ II) oraz Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP. Warunkiem ogłoszenia konkursów w tym zakresie jest przyjęcie tzn. Planu Inwestycyjnego, które planowane jest w 2016 roku.
3.    Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT” z uwagi na konieczność przyjęcia ustawy o rewitalizacji.
Jednocześnie Zarząd Województwa postanowił, iż konkursy w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości typ III oraz Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP typ I i II odbędą się zgodnie
z Harmonogramem, pod warunkiem przyjęcia przez ZWL Programu Rozwoju Innowacji.